Chương 11 - Ứng sụng và thiết bị

Sơn có thể được ứng dụng cho bề mặt bằng nhiều phương pháp và dụng cụ khác nhau. Việc ứng dụng bằng cọ là một loại thân quen và truyền thống mà nó chưa thuộc loại thuận tiện và đơn giản cho việc ứng dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực trang hoàng. Các kỹ thuật và thiết bị khác đã được phát triển suốt nhiều năm để tiếp nhận nhu cầu sản xuất công nghiệp trong mối quan hệ thời gian kinh tế, nhân công và hiệu quả của lớp phủ mà tại đó sản xuất ra vật thể có cấu trúc phức tạp liên quan

 1. Padding
 2. Spraying
 3. Dipping
 4. Độ bóng mướt của lớp phủ
 5. Phun thiếu khí
 6. Phun nóng
 7. Phun nóng với áp suất thấp
 8. H.V.L.P
 9. Phun tĩnh điện
 10. Bột phủ
 11. Ứng dụng bằng cọ
 12. Phòng phun
 13. Sự phục hồi Ifared
 14. Cung cấp không khí nén
 15. Cách bố trí phòng sơn