Kiến thức ngành sơn - sơn hưng gia

Chuyên mục tin tức về các loại sơn, mã màu sơn, màu sơn ô tô đẹp - Cung cấp cho bạn các thông tin về ngành sơn tốt nhất

 1. Chương 1- Sơn là gì?
 2. Chương 2 - Sự thành lập ngành hóa
 3. Chương 3 - Phụ gia - Binder
 4. Chương 4 - Dung môi
 5. Chương 5 - Chất màu
 6. Chương 6 - Màu sắc
 7. Chương 7 - Phụ gia thêm vào
 8. Chương 8 - Kiểm tra sơn
 9. Chương 9 - Bề măt được sơn
 10. Chương 10 - Qui trinh sản xuất xe ô tô
 11. Chương 11 - Ứng sụng và thiết bị
 12. Chương 12 - Lỗi sơn và khắc phục
 13. Màu phủ bóng 2K