Sơn màu đặc biệt

Màu đặc biệt là loại màu gốc có nhiều gốc nhìn màu và trong không có độ che phủ.