Sơn màu gốc 2K

Màu gốc 2K - Những màu có cường độ mạnh & màu được giảm cường độ. - Những màu bạc (nhũ) & màu có cường độ mạnh. - Những màu camay & màu có hiệu quả đặt biệt. - Những màu kỹ thuật cao. - Phụ gia tạo bóng & sơn bóng. - Các chất phụ gia đặt biệt cho lớp sơn phủ bóng.